Podmínky

Společnost Immediate Connect Pty Ltd (dále jen "společnost", "my", "naše" nebo "nás") poskytuje prostřednictvím svého určeného softwaru a webových stránek (dále jen "webové stránky") určité marketingové, reklamní, propagační a související služby (dále jen "služba"; uživatelé služby jsou dále označováni jako "uživatelé", "vy" nebo "vaše"). Tyto podmínky používání (dále jen "podmínky") upravují přístup uživatelů k webovým stránkám a službám a jejich používání. Uživatelé musí s těmito Podmínkami souhlasit před použitím Webových stránek.

Pečlivě si přečtěte tyto podmínky. Tyto Podmínky upravují váš přístup k Webovým stránkám a službám a jejich používání. Přístupem, registrací k používání, stahováním, sdílením nebo jiným používáním Webových stránek nebo používáním jakýchkoli softwarových skriptů, které poskytujeme za účelem zpřístupnění nebo používání Webových stránek, vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami i s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které mohou být čas od času upraveny nebo jinak změněny podle našeho uvážení. Vaše další používání Webových stránek bude považováno za souhlas s takto upravenými nebo aktualizovanými podmínkami. Pokud s některými z těchto podmínek nesouhlasíte, neklikejte na tlačítko "PŘIJMOUT" a nepoužívejte Webové stránky.

1. Používání webových stránek a služeb
V souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu můžete nevýhradně přistupovat k Webovým stránkám a používat je za účelem využívání Služeb. Berete na vědomí, že Společnost může dle svého uvážení a kdykoli upravit, aktualizovat nebo jinak změnit Webové stránky nebo Služby, včetně ukončení poskytování části nebo všech Webových stránek a/nebo Služeb, nebo upravit či odstranit jakýkoli obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek nebo Služeb, a to bez předchozího upozornění.

Používání webových stránek a služeb je neplatné tam, kde je to zakázáno. Používáním webových stránek a služeb prohlašujete a zaručujete, že: (a) veškeré informace, které poskytnete (je-li to relevantní), jsou pravdivé a přesné; (b) budete zachovávat přesnost těchto informací; (c) jste alespoň plnoletí ve vaší jurisdikci; a (d) vaše používání webových stránek nebo služeb neporušuje ani nepodporuje porušování jakéhokoli platného zákona nebo předpisu nebo jakéhokoli právního nebo smluvního závazku, který můžete mít vůči třetí straně, a že jste a budete vždy dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy v souvislosti s vaším používáním služeb a webových stránek, jakýchkoli služeb zprostředkovaných prostřednictvím služeb a webových stránek, mimo jiné včetně takových služeb spojených jakýmkoli způsobem s produkty nebo třetími stranami, jak jsou tyto pojmy definovány v tomto dokumentu.

Na pododdíly a) až d) se společně odkazuje jako na "závazky a záruky uživatelů".

Používáním Služeb nebo Webových stránek berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Společnost může podle svého uvážení, ale není povinna, ověřit, zda kterýkoli Uživatel splňuje některý nebo všechny Závazky a záruky Uživatelů, a dále souhlasíte s tím, že Společnost není odpovědná za zajištění toho, že jsou Závazky a záruky Uživatelů splněny, ani za to, že nepozastaví, neukončí nebo nezabrání používání Služeb nebo Webových stránek Uživateli, kteří nesplňují Závazky a záruky Uživatelů. Berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za vlastní hodnocení, rozhodnutí a posouzení toho, zda se zapojíte do spolupráce s jakoukoli třetí stranou nebo budete jakkoli jinak komunikovat s jakoukoli třetí stranou. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení Závazků a záruk uživatelů, doporučujeme vám, abyste to oznámili Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo neposkytnout vám žádné služby, a to na základě vlastního uvážení, ať už se dozví o jakémkoli porušení závazků a záruk uživatelů (ať už na základě zpráv poskytnutých jí jinými uživateli nebo jakýmkoli jiným způsobem) vámi nebo jiným uživatelem, nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Aniž by se tím odchýlila od výše uvedeného, Společnost se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, újmy a/nebo škody vyplývající z a/nebo jakkoli související s těmito skutečnostmi, a vy Společnost výslovně zprostíte této odpovědnosti: (i) jakoukoli nepřesností, nevčasností nebo neúplností prohlášení Uživatele nebo Třetí strany; a (ii) nesprávnými prohlášeními a/nebo zkreslenými prohlášeními učiněnými v souvislosti s Třetí stranou nebo jinými Uživateli, Produkty nebo jinak. Používáním Webových stránek a Služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby nabízejí pouze platformu určenou k tomu, aby Uživatelům pomohly dosáhnout, zakoupit a/nebo využívat různé produkty a služby poskytované prodejci a/nebo poskytovateli služeb třetích stran prostřednictvím námi provozovaných reklam nebo propagačních akcí (respektive "Produkty" a "Třetí strany").

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost: (a) nezaměstnává, nedoporučuje ani neschvaluje žádné Třetí strany ani Produkty, případně jejich spřízněné strany, a nemá žádnou kontrolu nad jednáním nebo opomenutím jakékoli Třetí strany, jejich podnikáním, jejich produkty nebo službami; (b) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně Třetích stran a Produktů, včetně jejich kvality, cen, kompatibility, dostupnosti nebo jiných vlastností, ani ohledně vašich interakcí nebo jednání s jakoukoli Třetí stranou; (c) neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně vlastnických práv nebo jiných práv či funkcí nebo regulačních aspektů souvisejících s Produkty, včetně jakýchkoli požadovaných oprávnění, povolení nebo licencí pro nahrávání, sdílení nebo jiné zpřístupnění a pro používání, prodej a nákup takových Produktů; a (d) neodpovídá za výkon nebo chování jakéhokoli Uživatele nebo jiných třetích stran, které jakýmkoli způsobem používají nebo používaly Služby a/nebo na Webových stránkách nebo mimo ně. Společnost není povinna prověřovat ani jinak ověřovat jakékoli informace týkající se třetích stran a/nebo Uživatelů, Produktů nebo jakýchkoli jiných funkcí souvisejících s Webovou stránkou nebo Službami, a proto byste měli být obezřetní a provádět vlastní prověrky a kontroly předtím, než se s kýmkoli spojíte prostřednictvím Služeb nebo Webové stránky nebo s kýmkoli jinak komunikujete.

Společnost se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, škody a/nebo škody vyplývající z a/nebo jakkoli související s třetími stranami, produkty, službami a webovými stránkami nebo vaší interakcí či jednáním s třetími stranami, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli jednání a/nebo opomenutí třetích stran, které jakýmkoli způsobem používají služby nebo webové stránky nebo jsou s nimi spojeny. Používáním Služeb nebo Webových stránek berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za takové používání a za spojení, interakce, nákupy nebo jakékoli jiné kroky, které provedete, a že veškeré používání Služeb nebo Webových stránek je na vaše vlastní riziko. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, Společnost vám neprodává, nelicencuje ani jinak nezpřístupňuje žádné produkty ani služby (kromě Služeb) a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli produkty nebo služby, které jste si zakoupili od jakékoli třetí strany, mimo jiné s ohledem na jakoukoli podporu a údržbu, selhání, chyby, poruchy, škody nebo náklady jakéhokoli druhu.

2. Omezení
Aniž by tím byla dotčena ustanovení oddílu 1, nesmíte a nesmíte žádné třetí straně dovolit, aby: (a) provádět zpětné inženýrství nebo se pokoušet zjistit základní kód Webových stránek nebo Služeb; (b) používat Webové stránky nebo Služby v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, mimo jiné včetně zveřejňování, publikování, sdílení nebo jiného přenosu jakéhokoli nezákonného nebo urážlivého materiálu; (c) kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z Webových stránek, Služeb nebo obsahu jakýchkoli Webových stránek nebo Služeb; (d) pokoušet se vypnout nebo obejít jakýkoli bezpečnostní mechanismus nebo mechanismus kontroly přístupu na Webových stránkách nebo ve Službách; (e) navrhovat nebo napomáhat při navrhování podvodných programů, exploitů, automatizačního softwaru, botů, hacků, režimů nebo jakéhokoli jiného neoprávněného softwaru třetích stran, který by upravoval Webové stránky nebo Služby nebo do nich zasahoval; (f) používat Webové stránky nebo Služby nebo se zapojovat do spolupráce s jinými Uživateli za jakýmkoli účelem, který je v rozporu s platnými zákony nebo předpisy; (g) pokoušet se získat neoprávněný přístup k Webovým stránkám nebo Službám, jiným Uživatelským účtům, jak je definováno níže, nebo k jinému zařízení, počítačovému systému, telefonním systémům nebo sítím připojeným k Webovým stránkám nebo Službám; a (h) shromažďovat nebo jinak shromažďovat informace o Uživatelích bez jejich souhlasu.

Pokud zveřejníte, publikujete, sdílíte nebo jinak přenášíte prostřednictvím webových stránek a/nebo služeb jakýkoli obsah, prohlašujete a zaručujete, že takový obsah poskytuje přesný a úplný obraz o všech produktech nebo službách, které jsou v něm popsány, je v souladu s těmito podmínkami a není: (b) neobsahuje žádný hanlivý, pomlouvačný, obscénní, sexuálně podbízivý nebo jinak urážlivý obsah (včetně materiálů propagujících nebo oslavujících nenávist, násilí nebo fanatismus); (c) neobsahuje žádné červy, viry nebo jiný škodlivý software; (d) neporušuje žádný platný zákon nebo nařízení, včetně zákonů nebo nařízení týkajících se reklamy nebo marketingu; a (e) neprovádí žádnou činnost, která by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovala naši infrastrukturu.

Odesláním, nahráním, zveřejněním, sdílením nebo jiným přenosem jakéhokoli obsahu pomocí Webových stránek nebo Služeb tímto neodvolatelně udělujete Společnosti a všem jejím přidruženým společnostem a/nebo sublicencím celosvětovou, nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci k publikování, sdílení, zobrazování a jinému přenosu takového obsahu v jakékoli přiměřené formě, jak bude Společnost rozhodovat. Společnost si vyhrazuje právo odstranit, pozastavit přístup k jakémukoli obsahu nebo jej trvale smazat v souladu se svým vlastním uvážením bez předchozího upozornění, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli obsahu, který porušuje výše uvedené záruky nebo obchodní zájmy společnosti, a vy nemáte žádné právo ani nárok na taková rozhodnutí a opatření.

Společnost není a nebude odpovědná za žádný obsah poskytnutý, zveřejněný, nahraný, sdílený nebo jinak zpřístupněný uživateli, ani za žádné produkty nebo služby související s takovým obsahem poskytnutým, zveřejněným, nahraným, sdíleným nebo jinak zpřístupněným uživateli. Každý Uživatel, který používá Webové stránky nebo Služby, tímto prohlašuje, že za ně nese plnou odpovědnost, a Společnost nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedeným.

3. Propagační materiály a informační bulletiny
Kromě ustanovení výše uvedeného oddílu 3 Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby Společnost poskytovala Uživateli propagační materiály a informační bulletiny (dále jen "Propagační materiály a informační bulletiny") jakýmikoli dostupnými prostředky, včetně e-mailu, textových a SMS zpráv, faxu, pošty, služeb automatického vytáčení nebo jakýchkoli jiných prostředků, a to vše v souladu s občasným uvážením Společnosti, a aby takové Propagační materiály a informační bulletiny dostával.

Uživatel dále bere na vědomí, že propagační materiály a informační bulletiny mohou obsahovat reklamu třetích stran, a výslovně souhlasí s tím, aby takovou reklamu přijímal jako součást propagačních materiálů a informačních bulletinů. Uživatel se může na Společnost kdykoli obrátit zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu, v níž Společnosti oznámí, že odmítá další zasílání Propagačních materiálů a Newsletterů.

4. Duševní vlastnictví
Společnost je vlastníkem všech celosvětových práv, titulů a zájmů k: (a) Webovým stránkám a službám, vylepšením, odvozeninám, opravám chyb nebo vylepšením Webových stránek a služeb; a (b) obchodním názvům, ochranným známkám a logům Společnosti, které vždy zůstávají výhradně ve vlastnictví Společnosti. Veškeré odkazy v těchto Podmínkách nebo jakýchkoli jiných sděleních na prodej, další prodej nebo nákup výše uvedeného znamenají pouze právo používat Webové stránky a Služby podle těchto Podmínek. Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za veškerý obsah, včetně práv duševního vlastnictví k němu, který uživatelé poskytli, sdíleli nebo jinak zpřístupnili prostřednictvím Webových stránek a/nebo Služeb, a Společnost neposkytuje žádné prohlášení ohledně takového obsahu. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takového obsahu a Uživatelé souhlasí s tím, že Společnost odškodní a zbaví ji odpovědnosti za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku výše uvedeného.

5. Ochrana osobních údajů
Zavazujete se, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti nebudete ukládat, shromažďovat ani jinak uchovávat ve svém vlastnictví a používat žádný obsah poskytovaný službami a webovými stránkami. Dále berete na vědomí, že Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukládat, shromažďovat nebo jinak uchovávat ve svém vlastnictví a používat jakýkoli obsah a veřejné informace, včetně informací, které mohou osobně identifikovat vás nebo jiného uživatele či třetí stranu nebo popisovat vaše osobní zájmy. Společnost si vyhrazuje právo na jakékoli a veškeré povolené použití takového obsahu a veřejných informací podle platných právních předpisů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti. Aniž by se Společnost odchýlila od ustanovení výše uvedeného oddílu 1, nepřezkoumává, netestuje, nepotvrzuje, neschvaluje ani jinak neověřuje žádný takový obsah nebo veřejné informace. Každý uživatel, který zveřejňuje, nahrává, sdílí nebo jinak zpřístupňuje takový obsah nebo veřejné informace, nese výhradní odpovědnost za tento obsah nebo veřejné informace, včetně všech informací třetích stran a požadovaných souhlasů. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody nebo újmy vzniklé nedodržením výše uvedeného a uživatel souhlasí s tím, že Společnost odškodní a zbaví ji odpovědnosti za jakékoli škody nebo újmy vzniklé v důsledku výše uvedeného. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ CHÁPETE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NENÍ SLUŽBOU PRO UKLÁDÁNÍ OBSAHU. SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRACENÝ NEBO VYMAZANÝ OBSAH NEBO VEŘEJNÉ INFORMACE. MUSÍTE SI BÝT VĚDOMI, ŽE JAKÝKOLIV OBSAH, který jste zveřejnili, nahráli, sdíleli nebo jinak zpřístupnili, MŮŽE BÝT PŘEČTEN, SNÍMÁN A POUŽIT JINÝMI UŽIVATELI A MŮŽE BÝT POUŽIT K ROZESÍLÁNÍ NEZÁVISLÉHO OBSAHU.

6. Odkazy
Webové stránky nebo služby mohou obsahovat odkazy nebo jiný obsah související s webovými stránkami, inzerenty, vydavateli nebo produkty nabízenými třetími stranami. Společnost nemá žádnou kontrolu a neposkytuje žádné prohlášení ohledně těchto odkazů nebo jakýchkoli informací poskytovaných nebo přenášených prostřednictvím těchto odkazů nebo jinak poskytovaných jakoukoli třetí stranou. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH ODKAZŮ NEBO JINÉHO OBSAHU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO, ŽE TAKOVÉ ODKAZY NEBO JINÝ OBSAH SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚCHTO TŘETÍCH STRAN A ŽE SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO OBCHODNÍ POSTUPY ČI JINÉ ZÁSADY TĚCHTO TŘETÍCH STRAN. Měli byste se pečlivě seznámit s příslušnými podmínkami a zásadami, které se vztahují na jakoukoli TAKOVOU třetí stranu. SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ TŘETÍ STRANY ANI ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ V JEJICH DŮSLEDKU VZNIKNOU, A SPOLEČNOST SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI SPORY, NÁROKY, ŽALOBY, ZRANĚNÍ, ZTRÁTY, ŠKODY A/NEBO ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU A/NEBO JAKKOLI SOUVISEJÍ S TAKOVÝMI TŘETÍMI STRANAMI, MIMO JINÉ V SOUVISLOSTI S DOSTUPNOSTÍ, PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, OCHRANOU SOUKROMÍ, INFORMACEMI, OBSAHEM, MATERIÁLY, REKLAMOU, POPLATKY, PRODUKTY A/NEBO SLUŽBAMI, A VY SE TÉTO ODPOVĚDNOSTI VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE.

7. Zakázaná použití
Webové stránky a služby nesmí být bez výslovného písemného souhlasu společnosti používány v souvislosti s jakýmikoliv komerčními aktivitami (pokud společnost nepovolí jinak při propojování uživatelů s jakýmikoliv třetími stranami). Webové stránky a Služby nesmí být bez výslovného písemného souhlasu Společnosti používány žádnou osobou nebo organizací k náboru na jiné webové stránky, k získávání, inzerování nebo kontaktování Uživatelů jakoukoli formou za účelem zaměstnání, uzavření smlouvy nebo za jakýmkoli jiným účelem pro podnikání, které není spojeno se Společností. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby a Webové stránky za účelem kontaktování, reklamy, získávání nebo prodeje jakéhokoli jiného Uživatele bez jeho výslovného souhlasu, pokud tyto Podmínky nepovolují jinak.

8. Podpora
Uživatelé mohou kontaktovat společnost ohledně podpory pro webové stránky a služby zasláním e-mailu.

9. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Společnost vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že její technologie udržuje webové stránky a služby v bezpečí. Žádná technologie však není bezpečná. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu používáte Webové stránky a Služby podle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Webové stránky a služby jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ" bez jakýchkoli záruk. Společnost se výslovně zříká všech předpokládaných nebo zákonných záruk jakéhokoli druhu týkajících se Webových stránek a Služeb, včetně, ale bez omezení, záruk vlastnictví, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování vlastnických práv, průběhu obchodování nebo způsobu plnění. Společnost neposkytuje žádné rady týkající se rizika nebo vhodnosti jakéhokoli obchodu, transakce nebo závazku. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli vámi provedenou transakci nebo angažmá a vy berete na vědomí, že za posouzení svých transakcí a angažmá nesete výhradní odpovědnost. Společnost, její vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani přidružené společnosti nenesou odpovědnost za jakoukoli vámi provedenou volbu transakce nebo angažmá. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Společnosti nebo jejích představitelů, zaměstnanců nebo přidružených společností, nezakládá žádnou záruku, která není výslovně uvedena v těchto Podmínkách. Pokud se rozhodnete na takové informace spoléhat, činíte tak výhradně na vlastní riziko. Některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk. Proto se na vás některé z výše uvedených výjimek nemusí vztahovat.

10. Omezení odpovědnosti
Společnost nezaručuje hodnotu, kvalitu, kompatibilitu ani žádnou jinou vlastnost třetích stran, produktů nebo jakýchkoli jiných poskytovaných, spotřebovávaných nebo jinak zpřístupňovaných informací (dále v tomto oddíle: "vlastnosti"). Za jakoukoli Funkci nese výhradní odpovědnost příslušná Třetí strana nebo Uživatel, který ji používá, případně používá Služby nebo Webové stránky. Společnost se nezavazuje takové dodržování sledovat a v případě zjištění nedodržování může jednat podle svého uvážení, jak je popsáno v těchto Podmínkách. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžete být vystaveni obsahu nebo jiným informacím, které jsou nepřesné, nevhodné, nevhodné pro děti nebo jinak nevhodné pro vás.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli problémy nebo technické poruchy telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačového vybavení, softwaru, selhání e-mailu v důsledku technických problémů nebo přetížení provozu na internetu nebo na jakékoli webové stránce nebo ve službách nebo jejich kombinaci, včetně jakéhokoli zranění nebo poškození uživatelů nebo počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení jakékoli osoby v souvislosti s účastí nebo stahováním materiálů v souvislosti s webovou stránkou nebo službami. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za chování třetích stran, včetně jakýchkoli Uživatelů, ať už online nebo offline, a provozovatelů externích stránek.

Společnost ani žádný z jejích představitelů, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců vám v žádném případě neodpovídá za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním Webových stránek nebo Služeb, ať už jsou škody předvídatelné nebo ne a ať už byla společnost na možnost takových škod upozorněna nebo ne. Výše uvedené omezení odpovědnosti platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem v příslušné jurisdikci.

11. Odškodnění
Společnost budete bránit, odškodníte a zbavíte ji odpovědnosti za veškeré žaloby, řízení, nároky, škody, náklady, závazky nebo výdaje (včetně soudních nákladů a přiměřených nákladů na právní zastoupení), které může společnost utrpět nebo které jí vzniknou v souvislosti s jakýmkoli skutečným nárokem, požadavkem, žalobou nebo jiným řízením třetí strany, které vznikne v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením těchto Podmínek z vaší strany nebo jakýmkoli používáním Webových stránek nebo Služeb, které není v souladu s platnými právními předpisy.

12. Různé
Tyto podmínky se řídí právem Anglie bez ohledu na její pravidla volby práva a bez ohledu na Úmluvu OSN o mezinárodní koupi zboží. Vaše jednání může podléhat také dalším místním, státním a národním zákonům. Jakékoli spory vyplývající z těchto Podmínek nebo týkající se Webových stránek nebo Služby budou s konečnou platností řešeny příslušnými soudy v Anglii. Nesmíte uplatňovat žádné hromadné nároky vůči Společnosti a používáním Webových stránek nebo Služeb souhlasíte s tím, že se vzdáváte svých práv na uplatnění takových hromadných nároků.

Jakákoli žaloba proti společnosti musí být podána do jednoho (1) roku ode dne, kdy taková žaloba vznikla. V případě, že se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako nevymahatelné, bude takové ustanovení nahrazeno vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží účinku původního ustanovení, a ostatní podmínky těchto Podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Žádné ustanovení těchto Podmínek nezakládá mezi vámi a Společností žádný vztah zastoupení, zaměstnání, společného podniku nebo partnerství ani vám neumožňuje jednat jménem Společnosti. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách představují tyto Podmínky úplnou dohodu mezi Společností a vámi týkající se předmětu těchto Podmínek.

Veškerá oznámení, která vám můžeme být povinni poskytnout, ať už podle zákona nebo podle těchto Podmínek, může společnost zasílat na jakékoli kontaktní údaje, které jste uvedli v informacích o svém účtu nebo jinde, a to buď přímo, nebo nepřímo, včetně e-mailu. Výslovně souhlasíte s přijímáním takových sdělení a oznámení tímto způsobem.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit žádná práva vyplývající z této smlouvy. Nic z toho, co je obsaženo v těchto podmínkách, nesmí být vykládáno jako omezení opatření nebo opravných prostředků, které má společnost k dispozici v souvislosti s jakoukoli zakázanou činností nebo jednáním. Nevynucování jakékoli podmínky těchto Podmínek neznamená souhlas nebo vzdání se práva a Společnost si vyhrazuje právo vymáhat takovou podmínku podle vlastního uvážení. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo nedodržení těchto podmínek se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následného porušení nebo nedodržení.